15 apr 2016 17:20

Oprichting van Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de oprichting van een Overlegcomité van de gebruikers van het Belgische Rijksregister. 

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de vervanging van het Comité van de gebruikers van het Rijksregister door een Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister. De bedoeling van dit nieuwe comité is om een echt platform van overleg en uitwisseling van ideeën te zijn waardoor een beveiligde, efficiënte en gebruiksvriendelijke interactie ontstaat tussen het Rijksregister van de natuurlijke personen en zijn gebruikers.

Het Overlegcomité zal uit twee organen bestaan:

  • een algemene vergadering (het denk-, overleg- en discussieorgaan) die wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de AD Instellingen en Bevolking
  • een stuurgroep (het uitvoerend orgaan en het secretariaat van de algemene vergadering) die niet alleen instaat voor het dagelijkse beheer van de werkzaamheden van het Overlegcomité, maar eveneens de agenda opstelt van de vergaderingen van het Comité van de gebruikers. De stuurgroep stelt aan het Comité ook voor om, indien nodig, werkgroepen op te richten, belast met het bestuderen van specifiekere punten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen