16 dec 2015 18:07

Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2016-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de opschorting van de bijdrageverplichting aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid van 2016 tot en met 2018 wordt verlengd. 

De eerste opschorting vond plaats in 2007 als gevolg van de uitvoering van het ontwerpakkoord van 29 juni 2006. De opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid wordt verlengd met drie jaar. Het sociaal plan van de diamantsector wordt ook gedurende drie jaar verdergezet. Dat sociaal plan beoogt, door een alternatieve financiering van de sociale zekerheid binnen de sector, de werkgelegenheid te bevorderen en te verhogen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2016, 2017 en 2018