13 feb 2015 14:27

Opstarten van een comité ad hoc Kinderbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block het opstarten van een comité ad hoc Kinderbijslag goed, dit in het kader van de hervorming van de kinderbijslag voorzien in de zesde staatshervorming en de regionalisering van de kinderbijslag.

Het comité ad hoc Kinderbijslag heeft tot doel snel tot akkoorden te komen over verschillende thema's die door de vier deelentiteiten samen moeten besproken worden, met het oog op de implementatie en de uitvoering van de zesde staatshervorming. Het comité wordt tevens belast met het opstarten van gesprekken die zullen leiden tot het sluiten van een samenwerkingsakkoord met de deelentiteiten over het administratief beheer en uitbetaling van de kinderbijslag, en dit na overleg met Famifed en de kinderbijslagfondsen.

Het comité wordt voorgezeten door de federale minister van Sociale Zaken Maggie De Block en bestaat uit de ministers of hun vertegenwoordigers die bevoegd zijn voor kinderbijslag: 

  • voor de Vlaamse Gemeenschap, de heer Jo Vandeurzen
  • voor het Waalse Gewest, de heer Maxime Prévot
  • voor de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, mevrouw Céline Fremault en de heer Pascal Smet
  • voor de Duitstalige Gemeenschap, de heer Antonio Antoniadis

De beslissingen die door het comité ad hoc genomen worden, worden voorgelegd aan het Overlegcomité.