11 mei 2012 19:00

Optifed: formalisering van de beslissingen van de begrotingscontrole

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die zijn beslissingen van 12 maart 2012 over OPTIFED formaliseren en uitvoeren*.

Voor de FOD Binnenlandse Zaken gaat het om de aanwending van financiële middelen om meer veiligheid te creëren. De werking van de politiediensten wordt nog doeltreffender en een betere inzet van personeel zal de strijd tegen overlast en criminaliteit versterken:

  • de spoorwegpolitie krijgt meer mankracht en middelen
  • er worden meer personeelsleden voor de federale reserves en aspirant-inspecteurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  gerecruteerd

Voor de FOD Justitie gaat het om de aanwending van financiële middelen voor verscheidene projecten zoals de aanvulling van het personeelsplan van het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, het elektronisch toezicht en arrest, en de Kruispuntbank voor Justitie. 

*ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende het luik van de prioritaire uitgaven inzake politie, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse.

*ontwerp van koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse.