05 okt 2012 19:51

Optimalisering van de asielprocedure

De ministerraad keurt  in tweede lezing twee voorontwerpen van wet over de verbetering van de asielprocedures goed. Daarmee voert de regering een aantal belangrijke maatregelen van het regeerakkoord uit.

De voorontwerpen optimaliseren de asielprocedure, zodat de druk op het opvangnetwerk wordt verlicht en asielzoekers een waardige opvang krijgen. Een voorontwerp heeft betrekking op de bevoegdheden van de dienst Vreemdelingenzaken en de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Het tweede voorontwerp wijzigt de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De maatregelen hebben als doel:

  • meervoudige of hernieuwde aanvragen te ontmoedigen
  • de administratieve lasten te verminderen
  • de asielprocedure te vereenvoudigen en te optimaliseren
  • sommige bepalingen van de EU-kwalificatierichtlijn asiel om te zetten

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën vreemdelingen - artikel 78 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen - artikel 77