01 jun 2018 18:54

Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt de maatregel ‘ontwrichte zones’, die is opgenomen in de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De wijzigingen aan de maatregel 'ontwrichte zones' zijn de volgende:

  • ontslagen ten gevolge van een faillissement worden voortaan ook meegeteld
  • de gewesten zullen ervoor kunnen kiezen om tot acht kleinere steunzones af te bakenen
  • de huidige mogelijkheid om tot vier grote steunzones af te bakenen blijft bestaan
  • werkgevers krijgen meer flexibiliteit met betrekking tot het tijdstip van indienen van het formulier
  • het wordt mogelijk om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert
  • de overgangsmaatregel uit de wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen wordt ingetrokken

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.