09 jun 2006 12:25

Opvang asielzoekers

Geen niet begeleide buitenlandse minderjarigen meer in de gesloten centra

Geen niet begeleide buitenlandse minderjarigen meer in de gesloten centra

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie belast met de opvang van de asielzoekers, keurde de ministerraad het amendement op het voorontwerp van wet goed over de opvang van de asielzoekers en bepaalde andere categorieên van vreemdelingen. Het gaat om de bepaling die de opvang in een observatie- en oriëntatiecentrum regelt van de niet begeleide buitenlandse minderjarigen die zich aan de grens aanmelden en aan wie de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd. Het amendement stelt een einde aan de opsluiting van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM's) in gesloten centra, zoals de ministerraad had beloofd in zijn zitting van 19 mei 2006. Tot op vandaag werden de niet begeleide buitenlandse minderjarigen die zich aan de grens aanmeldden zonder over de vereiste documenten te beschikken om het grondgebied te betreden, in een gesloten centrum geplaatst, dat onder de bevoegdheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken. Ze bleven er tot de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing nam over hun uitzetting of toelating tot het grondgebied, wat vaak verschillende weken duurde. Voortaan zullen de niet-begeleide minderjarigen niet langer worden vastgehouden in gesloten centra, maar ze worden opgevangen in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC), dat onder de bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke Integratie valt. Er bestaan op dit moment twee centra van dit type: in Neder-over-Heembeek en Steenokkerzeel. Alle niet begeleide buitenlandse minderjarigen worden ongeacht hun administratief statuut opgevangen in dezelfde gebouwen en worden niet verschillend behandeld. Concreet zal de opvang van de minderjarige die aan de grens aankomt, als volgt verlopen: - krachtens de bepalingen van de wet op de voogdij voor NBBM's wijst de dienst Voogdij een voorlopige voogd toe aan iedere persoon die zich als NBBM aanmeldt aan de grens; - de dienst Voogdij moet de persoon die zich als NBBM aanmeldt, zo snel mogelijk identificeren. De bepaling van de leeftijd moet gebeuren binnen een termijn van 3 werkdagen; - na de bepaling van de leeftijd, wordt de NBBM toegelaten in een observatie- en oriëntatiecentrum dat onder de bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke Integratie valt. Een beslissing over de eventuele uitzetting van de NBBM moet worden genomen binnen een termijn van maximum 15 dagen. Indien er geen beslissing valt binnen deze termijn, zal de toegang tot het grondgebied als een feit worden beschouwd. Om de extraterritorialiteitsvoorwaarden te behouden die noodzakelijk zijn voor een eventuele uitzettingsmaatregel ten laste en ten koste van de luchtvaartmaatschappij die de minderjarige heeft getransporteerd, zal binnenkort een koninklijk besluit worden goedgekeurd, dat bepaalt dat men de observatie- en oriëntatiecentra kan beschouwen als plaatsen die zich aan de grens situeren wat betreft de NBBM's die aan de grens worden aangetroffen. Dit betekent geenszins dat het zou gaan om gesloten centra. Een veilige opvang voor alle NBBM's Om aan alle niet-begeleide buitenlandse minderjarigen een veilige (bescherming van eventuele slachtoffers van mensenhandel) en verantwoorde opvang te waarborgen, zal bovendien binnenkort een koninklijk besluit worden goedgekeurd om het opvangstelsel in de OOC's te verduidelijken: - de NBBM's zullen het centrum niet mogen verlaten zonder ernstige redenen, die worden beoordeeld door de voogd, zodra die is aangewezen, of door een verantwoordelijke van het centrum, na het akkoord van de voogd indien die is aangewezen, zoniet de verantwoordelijke van het centrum; - de NBBM kan het centrum om volgende ernstige redenen verlaten: verplaatsingen in het kader van lopende procedures, educatieve of ontspanningsactiviteiten of medische redenen. Tijdens deze verplaatsingen wordt de NBBM vergezeld door de voogd of door een personeelslid van het centrum, na akkoord van de voogd;