19 mei 2006 17:00

Opvang asielzoekers

Opvang van de asielzoekers: een kwaliteitsvolle opvang waarborgen gedurende de hele procedure

Opvang van de asielzoekers: een kwaliteitsvolle opvang waarborgen gedurende de hele procedure

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de opvang van de asielzoekers. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, belast met de opvang van de asielzoekers. De Regering besliste in juni 2005 om de asielprocedure te hervormen door de onderzoekstermijnen van de asielaanvragen drastisch te verkorten. Parallel met die hervorming stelt de Minister van Maatschappelijke Integratie voor, om de normen van het opvangmodel van de asielzoekers in België in een wet vast te leggen. De bedoeling is een kwaliteitsvolle opvang te waarborgen, die getuigt van verantwoordelijkheid en respect voor de menselijke waardigheid. Zo verbetert en verduidelijkt het voorontwerp van wet de toekenningsmodaliteiten en de inhoud van de materiële hulp aan de asielzoekers. De tekst waarborgt meer bepaald een materiële opvang, via de opvangstructuren gedurende de volledige duur van de procedure. De procedure mag niet langer duren dan 9 maanden op kruissnelheid. Er zal dus veel sneller worden beslist over het lot van de asielzoekers en de opvang in de opvangstructuren zal dus korter zijn dan nu. Om rekening te houden met de concrete organisatie van de procedure en met de bezetting van de opvangstructuren, zal een evaluatie plaatsinden van de werking van de regels die in de procedurewet en de opvangwet zijn vastgelegd. Dankzij de evaluatie kan men een termijn bepalen waarna de in een opvangstructuur verleende hulp kan worden gewijzigd. Voor de regering bestaat het doel niet enkel uit een beter beheer van het aantal beschikbare opvangplaatsen, maar zal de regeling ook vermijden dat sommige families te lang in een opvangcentrum dienen te verblijven. Het voorontwerp van wet legt duidelijke en kwalitatieve normen vast voor de begeleiding van de asielzoekers: naast de de basisdiensten (huisvesting, voeding), wordt er een aangepaste en geïndividualiseerde begeleiding gewaarborgd aan de asielzoekers. Concreet zullen de asielzoekers eerst gedurende vier maanden worden opgevangen in een gemeenschappelijk opvangcentrum. Gedurende deze periode zullen het profiel en de specifieke behoeften van de asielzoekers worden geëvalueerd om hen vervolgens door te verwijzen naar een opvangstructuur die het best is aangepast aan ieders situatie (LOI's, enz.).