17 feb 2012 15:45

Opvang van schepen in nood

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte een ontwerp van kb goed* dat de Europese richtlijn 2011/15/EU op het vlak van de opvang van schepen in nood in Belgisch recht omzet. 

Het ontwerp bepaalt de bevoegde instantie in het kader van het communautair monitoring- en informatiesysteem voor de scheepvaart**. Wanneer een schip bijstand nodig heeft en zich in een bepaalde maritieme zone bevindt, worden de bevoegdheden van de federale overheidsdiensten met bevoegdheid op zee, toegekend aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Bepaalde maatregelen die hij neemt (na goedkeuring in de ministerraad en bekrachtiging door de koning, kunnen van toepassing zijn op bijstands- bergings-, en sleepvaartondernemingen die een sleep- of bergingsovereenkomst hebben met het schip dat bijstand nodig heeft.

 

*kb tot wijziging van het kb van 26 september 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven.

** art. 1, punt 3 en bijlage II van richtlijn 2011/15/EU van het parlement en de raad van 23 februari 2011 tot wijziging van richtlijn 2002/59/EU.