02 apr 2021 17:41

Opvolging van de invoering van federale klimaat-beleidslijnen en -maatregelen 2021-2030

Op voorstel van de minister van Klimaat Zakia Khattabi verbindt de ministerraad zich ertoe een monitoringinstrument voor federale beleidslijnen en maatregelen (PAM's) ter vermindering van broeikasgassen in te stellen, teneinde de uitvoering ervan te versnellen, en een samenhangend geheel van federale maatregelen inzake aanpassing aan en veerkracht ten aanzien van klimaatverandering te ontwikkelen.

Dit zal gebeuren op basis van de PAM’s die werden geïdentificeerd in de federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en de aangekondigde acties in het regeerakkoord, de algemene beleidsnota’s en de beleidsverklaringen.

Hiertoe zullen de bevoegde ministers met hun administraties een roadmap opstellen die het implementatieproces van de PAM's voor elk van de prioritaire thema’s beschrijft. Die roadmaps bevatten minimaal een beschrijving en een gedetailleerde planning van de vereiste acties, de verantwoordelijke overheidsdiensten, -instellingen of -bedrijven, een tijdschema voor de implementatie met de tussenstappen, een voorstel van opvolgingsindicatoren en, indien van toepassing, de budgettaire impact.

De bevoegde ministers zullen de roadmaps uiterlijk op 30 september 2021 aan de ministerraad meedelen. De stand van zaken van de uitvoering van deze PAM’s zal om de zes maanden in de interkabinettenwerkgroep worden besproken. De voortgangsverslagen zullen worden opgenomen in een samenvattend verslag dat openbaar wordt gemaakt.

Het einddoel is om de bepalingen van het regeerakkoord, het Nationaal Energie- en Klimaatplan en het Plan voor Herstel en Veerkracht volledig uit te voeren, met het oog op de vermindering van de broeikasgasuitstoot en de aanpassing aan de klimaatverandering.