27 okt 2023 22:51

Opvolging van de uitvoering van het arrest betreffende de betwisting van de geldigverklaring van de geloofsbrieven

De ministerraad neemt, op voorstel van de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing David Clarinval en Annelies Verlinden, akte van de opvolging van de uitvoering van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 10 juli 2020 betreffende de betwistingen die verband houden met de geldigverklaring van de geloofsbrieven, en het bijgewerkte actieplan in dat verband, dat ter kennis werd gebracht aan de Raad van Europa.

Op 10 juli 2020 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak in de zaak Mugemangango t. België. Het Hof concludeerde dat de klachtenprocedure voor de betwisting van de verkiezingsuitslag niet voldoet aan de vereisten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Meer specifiek betwistte de verzoeker de uitslag van de verkiezingen voor het Waals Parlement in mei 2014. Het Hof heeft hierbij een schending vastgesteld van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens betreffende het recht op een effectief rechtsmiddel en van artikel 3 van Protocol nr. 1 betreffende het recht op vrije verkiezingen.

Op 11 december 2020 nam de ministerraad akte van het arrest van 10 juli 2020 en besliste onder meer om de ministers bevoegd voor Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing te belasten met de voorbereiding van een hervorming van de procedure voor postelectorale betwistingen - in overleg met de deelstaten - teneinde deze in overeenstemming te brengen met het arrest.

Vervolgens legde België in 2021 een eerste actieplan voor aan de Raad van Europa in het kader van de uitvoering van het arrest. Dat plan werd vervolgens regelmatig bijgewerkt. Het laatste bijgewerkte actieplan werd op 12 oktober 2023 ter kennis gebracht aan de Raad van Europa. De ministerraad neemt akte van deze laatste versie van het actieplan alsook van de reeds voltooide stappen en de elementen die tegen de volgende verkiezingen in werking zullen treden.

De ministerraad verleent eveneens het akkoord om het dossier te agenderen op het Overlegcomité van 22 november 2023.