31 jan 2014 18:39

Opvolging van verkeersovertredingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet in tweede lezing een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de opvolging van verkeersovertredingen.

Het voorontwerp zorgt voor een meer doeltreffende inning van de overtredingen, vooral bij buitenlandse bestuurders. De verzending van een afschrift van het proces-verbaal naar de overtreder is niet langer verplicht.
Het ontwerp duidt de Directie Inschrijving van voertuigen (DIV) aan als nationaal aanspreekpunt voor de lidstaten die toegang willen hebben tot de nationale gegevens over de inschrijving van voertuigen in geval van overtreding en die geautomatiseerde opzoekingen willen verrichten.
De ontwerpen worden aan de gewesten, de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 65 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen