14 feb 2014 17:33

Opvolgingsrapport van het Actieplan tegen sociale dumping

De ministerraad heeft akte genomen van het eerste opvolgingsrapport betreffende de uitvoering van het Actieplan tegen sociale dumping.

De Ministerraad van 28 november 2013 heeft het Actieplan tegen sociale dumping goedgekeurd (zie persbericht). Dit opvolgingsrapport schetst de stand van zaken van de verschillende wet- en regelgevende initiatieven die moesten worden genomen en in verband met de oprichting van de organen belast met de opvolging van de werkzaamheden van de verschillende betrokken actoren (inspectiediensten, gespecialiseerde cellen, magistraten enz.).

De ministerraad heeft de betrokken ministers belast om de punten die tot hun bevoegdheid behoren uit te voeren, onder de coördinatie van staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude.