09 mrt 2018 15:07

Opvolgingsverslag 2017 van het federaal plan gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het opvolgingsverslag 2017 van het federaal plan gender mainstreaming.

Dit derde opvolgingsverslag belicht de vooruitgang op het gebied van gender mainstreaming in meerdere federale beleidslijnen. De volgende vorderingen in 2017 zijn het vermelden waard:

 • de werkgroep voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht de genderdimensie
  werd concreet geïntegreerd in verschillende wetsontwerpen
 • een academische partner werd aangesteld door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister om een genderscreening van de federale communicatie uit te voeren
 • in publicaties van de FOD Economie werd verdere aandacht geschonken aan de genderdimensie, en de Nationale Bank werkte verder aan de uitsplitsing van statistieken over leningen aan particulieren volgens geslacht
 • de uitsplitsing volgens geslacht van de gegevens van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de
  federale politie werd verder uitgewerkt, om over geslachtsspecifieke gegevens te kunnen beschikken over daders, verdachten én slachtoffers
 • wat ambtenarenzaken betreft heeft het koninklijk besluit van 9 maart 2017 met betrekking tot flexwerk verscheidene maatregelen ingevoerd om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren
 • de NMBS zal een actieplan gender mainstreaming opstellen voor de periode 2017-2021
 • in de buitenlandse handel zullen de Kamers van Koophandel die voor subsidies in aanmerking willen komen, rekening moeten houden met gendergelijkheid en de integratie van de genderdimensie
 • wat betreft de bestrijding van sociale fraude zullen gerichte controles worden uitgevoerd op plaatsen waar nieuwe vormen van economische uitbuiting worden vastgesteld waarbij voornamelijk vrouwen betrokken zijn
 • Fedasil bleef concrete acties uitvoeren met betrekking tot de opvang van migranten, om de zorg voor kwetsbare groepen te verbeteren

In het kader van de wet van 12 januari 2007 'tot toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen', keurde de ministerraad op 10 juli 2015 het federaal plan gender mainstreaming 2015-2019 goed. Dit plan omvat 75 federale beleidslijnen in het kader waarvan de verschillende regeringsleden zich engageren om de genderdimensie te integreren. Het doel van het plan is om via de beleidslijnen de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving te versterken door het identificeren van en rekening houden met de situatieverschillen tussen mannen en vrouwen.