17 mrt 2006 16:00

Orde der architecten

Aanpassing aan het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Aanpassing aan het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten. Het voorontwerp is een voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw. Het voorontwerp schrapt de mogelijkheid voor de rechtskundig bijzitter om beroep in te stellen tegen een beslissing waaraan hij heeft deelgenomen in de raad van de orde der architecten. Die mogelijkheid was strijdig met het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het voorontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 4 november 1950, artikel 6.1 Het hof van cassatie heeft dit in zijn arrest van 22 december 2005 bevestigd.