11 dec 2021 12:55

Organisatie en werking van de Cel voor financiële informatieverwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking.

Hoewel het koninklijk besluit van 11 juni 1993, dat de organisatie en de werking van de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) regelt, juridisch van toepassing blijft, moet dit door een nieuw koninklijk besluit worden vervangen, essentieel om twee redenen en zonder dat de grond ervan moet worden gewijzigd:

  • ten eerste is de leesbaarheid van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 niet meer gewaarborgd omdat de verwijzingen naar de artikelen betrekking hebben op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die is opgeheven en vervangen door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
  • ten tweede is een actualisering noodzakelijk om alle nieuwe categorieën van onderworpen entiteiten bedoeld in de wet van 18 september 2017 op te nemen zodat er volledige overeenstemming is tussen deze wet en de inhoud van het ontwerp van koninklijk besluit. Dit verzekert de continuïteit van de financiering en het begrotingsevenwicht van de CFI aangezien alle entiteiten die dienen bij te dragen in de werkingskosten op die manier gedekt zijn

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.