20 jul 2022 18:00

Organisatie van de acute beroertezorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de organisatie van de acute beroertezorg in België.

Het ontwerp moet de obstakels voor de erkenning van de zorgprogramma’s voor acute beroertezorg met invasieve procedures uit de weg ruimen. Er wordt afgestapt van de aantallen per gewest. In plaats daarvan wordt de onderliggende redenering om aan die aantallen te komen expliciet in de organieke regelgeving opgenomen. Het beperken van het aantal centra met invasieve procedures wil twee doelstellingen bereiken: zeldzame expertise concentreren en een correcte geografische spreiding van interventionele beroertezorg organiseren.

Om de doelstellingen te bereiken wordt een minimaal activiteitsniveau vastgesteld en een minimaal afstandscriterium bepaald tussen twee erkende centra met invasieve procedures.

Er wordt in het ontwerp ten slotte uitdrukkelijk ingeschreven dat een spreiding van het gespecialiseerd zorgprogramma over verschillende vestigingsplaatsen van eenzelfde ziekenhuis of eenzelfde ziekenhuisassociatie niet is toegestaan. Op deze bepaling wordt gedurende een overgangsperiode van twee jaar een uitzondering geformuleerd om uiteindelijk een betere geografische spreiding te bekomen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's “beroertezorg” moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's “acute beroertezorg met invasieve procedures”