15 jul 2016 16:09

Organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de wet en de uitvoering van enkele wetsartikelen over de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

Als gevolg van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003 bedraagt het aantal instellingen dat deel uitmaakt van de perimeter van de wet bijna 130. De diversiteit aan statuten en gebruikte boekhoudsystemen maakt de toepassing van de wet complex en moeilijk. Het voorontwerp van wet dat nu door de ministerraad werd goedgekeurd, is het resultaat van een analyse van deze wet en beoogt de meest adequate nadere regels te bepalen, niet alleen voor de geleidelijke uitvoering ervan bij alle diensten/entiteiten die voortaan deel uitmaken van de toepassingssfeer ervan, maar ook om de verplichting na te leven om ten laatste vanaf het begrotingsjaar 2020 de geconsolideerde rekeningen van de federale staat aan het Rekenhof voor te leggen.

De belangrijkste wijzigingen die door het voorontwerp van wet worden aangebracht betreffen de perimeter van de wet, de inwerkingtreding, een aangepaste definitie van de begrotingskredieten, de jaarlijkse rekeningen en het houden van een begrotingsboekhouding.

Daarnaast legt het ontwerp van koninklijk besluit aan de betrokken instellingen een geharmoniseerde begrotingsstructuur op die een globale rapportering of consolidatie mogelijk maakt binnen een gemeenschappelijke toepassing.

Ten slotte geeft de ministerraad zijn principeakkoord om de instellingen van de sociale zekerheid te integreren in het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, 78, 80, 86, 87, 89 en 96 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat