13 mei 2022 17:22

Organisatie van de nationale conferentie voor een rechtvaardige transitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi een nota betreffende de organisatie van de nationale conferentie voor een rechtvaardige transitie (NCRT) goed. 

Het Europees Parlement verklaarde op 28 november 2019 de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu . Die heeft betrekking tot de volksgezondheid, het klimaat, de biodiversiteit, de ecosystemen, de winning van hulpbronnen zowel als de uitstoot van afval en vervuilende stoffen, en vergt ingrijpende omschakelingen in onze economie en in onze levenswijzen. België engageerde zich daarom om ambitieuze doelstellingen te bereiken op alle overheidsniveaus en op Europees en internationaal vlak.

Deze conferentie zal bespreken hoe deze milieudoelstellingen kunnen worden bereikt, waarbij tegelijkertijd de sociale verworvenheden worden uitgebreid, kansen worden gemaximaliseerd en sociaaleconomische risico’s tot een minimum worden beperkt.

De officiële opstart van de conferentie is voorzien in 2023.

De nota beoogt:

  • het opstarten van een nationale meerjarige conferentie met behulp van verschillende partners rond het concept rechtvaardige transitie, met inachtneming van de toewijzing van de bevoegdheden in ons land
  • geleidelijk aan een consensus bereiken op Belgisch niveau rond de strekking van de rechtvaardige transitie
  • die consensus concreet uitwerken in een deliverable onder de vorm van een “Eerste Belgisch rapport voor rechtvaardige transitie - Aanbevelingen aan regeringen en stakeholders

De NCRT moet leiden tot het bepalen van aanbevelingen in een kader van dialoog en van participatie dat openstaat voor alle gefedereerde entiteiten en zal verlopen in combinatie met verschillende stakeholders:

  • een stuurgroep
  • een werkgroep binnen de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO)
  •  de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (en andere wettelijke raden die het wensen)
  • de stakeholders van de rechtvaardige transitie (middenveld, enzovoort)
  • de verschillende ministers van de regering
  • de federale administraties
  • de andere deelentiteiten, die hun regionale bijdrage zullen kunnen inbrengen in de nationale conferentie

Om de NCRT te sturen, zal worden voorgesteld een stuurgroep op te richten die wordt voorgezeten door de minister van Green Deal en waarin ook de eerste minister Alexander De Croo en de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne, of hun vertegenwoordigers, deel van zullen uitmaken, evenals de bevoegde ministers of hun vertegenwoordigers uit de gewesten en gemeenschappen. Binnen de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling wordt een werkgroep “Rechtvaardige Transitie” opgericht om de federale administraties en de deelentiteiten te betrekken bij de nationale conferentie.

De ministerraad geeft opdracht aan de minister van Green Deal om de onderhandelingen met de deelentiteiten aan te sturen met het oog op het ter goedkeuring agenderen van deze nota op een volgend Overlegcomité.