21 apr 2017 16:33

Organisatie van het Belgisch Commissariaat-generaal voor internationale tentoonstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de organisatie, de werking en het financieel beheer van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen.

Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen is de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) voor de organisatie van Belgische deelname aan internationale tentoonstellingen.

Over de inhoud van de twee ontwerpen van koninklijk besluit was reeds een principe-akkoord gesloten in de ministerraad van 16 december 2016. De voorliggende ontwerpen zijn op een aantal punten aangepast om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de deelregeringen. De aanpassing houden verband met de aanstelling van het personeel en de werking van het Commissariaat-generaal en het beheerscomité. Ze hebben geen invloed op de modaliteiten inzake financieel beheer en controle.

Zo werd aan het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het financieel beheer toegevoegd dat de benoeming van de rekenplichtige door de Minister gebeurt op voordracht van het beheerscomité en dat de regeringscommissarissen hun ambt kosteloos waarnemen.

Aan het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst werd ook toegevoegd dat de benoeming van de Commissarisgeneraal en de adjunct Commissaris-generaal gebeurt door de Minister op voordracht van het beheerscomité en dat elke functie afwisselend aan een andere taalrol zal worden toegewezen. Ook de werking en taakbeschrijving van het beheerscomité werden aangepast.

De twee ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.