17 mei 2024 20:12

Organisatie, werking en financieel beheer van 'BE-WATT'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'BE-WATT', binnen de FOD Economie.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wet van 26 april 2024 houdende de oprichting, organisatie en werking van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie met als naam BE-WATT en diverse bepalingen inzake de uitwisseling van informatie.

BE-WATT centraliseert een aantal rollen van de Belgische Staat in het kader van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 en het ondersteuningsmechanisme rond de offshore windmolenparken.

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt in de eerste plaats de organisatie, werking en besluitvorming binnen BE-WATT met het oog op de uitvoering van het takenpakket van de dienst. Daarbij wordt ook een regeling voorzien rond de beslissingen in het kader van de uitvoering van het BE-WATT-takenpakket die onderworpen zijn aan advies of eensluidend advies van de CREG, met inbegrip van de praktische modaliteiten rond het inwinnen van deze adviezen.

Daarnaast voorziet het ontwerp in de nodige preciseringen en regelingen om te verzekeren dat de organisatie, de werking en het financieel beheer van BE-WATT in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving rond administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

Met het oog op het tijdig operationeel krijgen van BE-WATT, kan de minister van Energie instructie geven aan de FOD Economie om voor de algemeen directeur en de financieel verantwoordelijke het rekruteringsproces reeds op te starten. De ministerraad stemt ermee in dat hiervoor de nodige kredieten worden ingeschreven via de dotaties voor de werking van BE-WATT.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.