15 feb 2008 16:20

Oveeenkomst tussen Ghana en België

Instemming met de overeenkomst tussen België en Ghana voor het vermijden van dubbele belasting

Instemming met de overeenkomst tussen België en Ghana voor het vermijden van dubbele belasting

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de Overeenkomst tussen België en Ghana om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden. (Brussel, 22 juni 2005)

De overeenkomst sluit aan bij het bestaande OESO-model.

Men zal de dubbele belasting vermijden door:

  • uitsluitend de staat waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft het recht te geven om belastingen te heffen,
  • ofwel de bronstaat een recht van belastingheffing te geven dat beperkt kan zijn, en waardoor de staat waar de woonplaats is, verplicht is de belasting van de bronstaat te verrekenen in zijn eigen belasting of die belastbare inkomsten vrij te stellen.

De overeenkomst regelt ook de uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten van beide landen die nodig zijn om de overeenkomst en het interne recht van beide landen uit te voeren. Bij die uitwisseling neemt men de gewone voorzorgsmaatregelen. 

De overeenkomst bevat een regeling van het onderlinge overleg, de non-discriminatie en de uitwisseling van inlichtingen en bijstand om de belastingen in te vorderen.