02 apr 1998 17:00

Overdracht middelen Rentevergoedingsfonds van Wereldbank naar HIPC-ini
tiatief