16 nov 2018 18:04

Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

De ontwerpen hebben tot doel de wetgeving en reglementering aan te passen aan de overdracht op 1 januari 2019 van de inspectiediensten en de diensten van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van DG Zelfstandigen naar het RSVZ. De ontwerpen gaan meer bepaald over:

  • de aanpassing van de interne structuur van het RSVZ aan zijn nieuwe verworven bevoegdheden
  • de aanpassing van bepaalde bestaande controlemechanismen naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht van de controle van de sociale verzekeringsfondsen
  • de actualisering van de benaming van de overheidsdiensten, betrokken bij de uitvoering van de wetgeving over het sociaal statuut van de zelfstandigen
  • de aanpassing van de verwijzingen naar de bevoegde ministers inzake de uitvoering van de wetgeving over het sociaal statuut van de zelfstandigen
  • de overgangsbepaling inzake de gevolgen van de overdracht van de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen op de lopende en toekomstige gerechtelijke procedures over beslissingen van de Commissie
  • de bepalingen inzake het personeelsstatuut van de personen die werkzaam zijn in de overgedragen diensten

De datum van inwerkingtreding van de ontwerpen werd vastgelegd op 1 januari 2019.

De ontwerpen worden aan het syndicaal overleg van het Comité B voorgelegd. Vervolgens worden ze ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde
terminologische aanpassingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de  sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen