05 jul 2013 16:00

Overdracht van bevoegdheden aan de 'natuurlijke rechter'

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat een aantal bevoegdheden overdraagt naar een andere rechter die beter geplaatst is om de natuurlijke rechter  toekent. Het initiatief kadert in de hervorming van Justitie.

De rechtbank van koophandel en de politierechtbanken krijgen nieuwe bevoegdheden. Alle geschillen van commerciële aard die met ondernemingen te maken hebben worden voortaan aan de Kamer van Koophandel voorgelegd ongeacht het bedrag. De vrederechter en de rechtbank van eerste aanleg verliezen dus bepaalde bevoegdheden.

De politierechtbank krijgt een ruimere bevoegdheid om het bedrag van de schade van een burgerlijke partij te bepalen. De politierechtbank heeft hier al veel knowhow opgebouwd door te oordelen wat de civiele gevolgen van overtredingen zijn. De correctionele rechtbank die over een eenvoudig burgerlijk probleem beslist kan de zaak dus doorverwijzen naar de politierechtbank. De bevoegdheid is facultatief: de correctionele rechtbank blijft bevoegd voor de straf en de aansprakelijkheid. 

Die verdeling van de bevoegdheden moet bijdragen tot een snellere en meer efficiënte rechtspraak.

voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies