08 dec 2017 12:59

Overdracht van de personeelsleden van Famifed naar de deelentiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het ontwerp heeft als doel de voorwaarden vast te leggen van de overdracht van het personeel van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) naar de betrokken deelentiteiten, als gevolg van de zesde staatshervorming. Het voorziet in een reeks definities, waaronder die voor het begrip 'personeelslid', om statutairen, contractuelen, stagiaires en houders van managementfuncties in het toepassingsgebied op te nemen. 

Het ontwerp voorziet ook in de ambtshalve overplaatsing van de personeelsleden van een uitbetalingsbureau naar de verschillende entiteiten op de datum van overname van de bevoegdheden. Voor de personeelsleden die hier op deze datum niet werkzaam zijn, voorziet het ontwerp in een overplaatsing in twee fasen. Het gaat in de eerste plaats om een vrijwillige overplaatsing op basis van een dienstverleningsopdracht en vervolgens om een overplaatsing van de resterende personeelsleden op basis van de taalrol.

De personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun graad/klasse, hun anciënniteit. Ze behouden ook de toelagen, vergoedingen of premies en andere voordelen als deze ook bestaan in de deelentiteit naar welke ze worden overgedragen.

Het ontwerp wordt voor syndicaal overleg voorgelegd aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten (Comité B) en wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State.