30 jun 2016 16:52

Overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de scheepsregistratie en van de scheepshypotheekbewaring. 

De wetgeving die op dit ogenblik van kracht is, spreidt de uitvoering van de administratieve formaliteiten verbonden aan de scheepsregistratie, de inschrijving en de openbaarmaking van zakelijke rechten op schepen over verschillende entiteiten: het directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de scheepshypotheekbewaarder van de FOD Financiën. De wet van 18 december 2015 heeft het statuut van de hypotheekbewaarders en van de scheepshypotheekbewaarders hervormd. 

Naar aanleiding van die hervorming strekt het voorontwerp van wet er toe om de bevoegdheden van de scheephypotheekbewaring over te hevelen naar het directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Die centralisatie kan bijdragen tot een betere dienstverlening aan de Belgische vloot en een geïntegreerde aanpak van de verschillende beleidsaspecten van belang voor de exploitatie van schepen.

Voor de Belgische reders betekent dit een administratieve vereenvoudiging aangezien ze dan enkel langs de FOD Mobiliteit, directoraat-generaal Scheepvaart moeten om een schip te registreren en onder Belgische vlag te laten varen.

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige ambtenaren van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het ontwerp beoogt de overdracht van drie statutaire personeelsleden van het scheepshypotheekkantoor in Antwerpen naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. Een contractuele medewerkster van het scheepshypotheekkantoor zal met een nieuwe arbeidsovereenkomst worden overgenomen. Tot slot zal ook een nieuwe scheepshypotheekbewaarder worden aangeworven.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.