26 jan 2007 16:00

Overdracht van onroerende goederen

Eigendomsoverdracht van onroerende goederen door de Staat aan het Vlaamse Gewest

Eigendomsoverdracht van onroerende goederen door de Staat aan het Vlaamse Gewest

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit aanvult van 7 augustus 1991. Dit koninklijk besluit regelt de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken. Dit voorstel werd ingediend door de eerste minister Guy Verhofstadt. Het ontwerp betreft de regeling van de eigendomsoverdracht van een gedeelte van de vroegere BEE-gebouwen (Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica), gelegen Brugsesteenweg 421 te Gent-Mariakerke. Voor het betrokken gebouw werd door OVAM een nieuw bodemattest afgeleverd, waarbij geoordeeld werd dat er geen sprake is van een historische bodemverontreiniging, die een ernstige bedreiging vormt, en dat er conform het bodemsaneringsdecreet geen verdere maatregelen dienen genomen te worden. Het ontwerp werd voor advies voorgelegd aan de Regie der Gebouwen.