11 dec 2014 16:21

Overdracht van personeel in het kader van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdiensten naar de gewest- en gemeenschapsregeringen, in het kader van de uitvoering van de zesde staatshervorming. 

Als gevolg van de zesde staatshervorming worden volledige diensten of delen van diensten overgedragen naar de gewest- en gemeenschapsregeringen. De betrokken diensten worden nader bepaald in het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zie persbericht).

In juni 2014 bepaalde de Interfederale Task Force Staatshervorming voor elke dienst het ogenblik waarop het personeel zou worden overgedragen. Voor de diensten die op 1 januari 2015 vrijwel volledig of gedeeltelijk worden overgedragen, werden de dienstorders verspreid op 14 juli 2014.

De ontwerpen van koninklijk besluit die vandaag werden goedgekeurd hebben betrekking op de overdracht van de volgende personeelsleden:

Voor de FOD Justitie:

 • directoraat-generaal Justitiehuizen 
 • gesloten centra voor jongeren
 • stafdiensten van de FOD Justitie (op vrijwillige basis)

Voor de FOD Economie, KMO's, Middenstand en Energie:

 • secretariaat Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
 • coördinatiecel
 • dienst Prijzen
 • cel Toegang tot het beroep, met inbegrip van de beroepskaarten, de ambulante handel en de
  kermisactiviteiten
 • cel Centrale Examencommissie
 • dienst Wettelijke Metrologie

Voor de FOD Binnenlandse Zaken:

 • directie Rampenschade

Voor het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag:

 • Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten

Voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

 • dienst Dierenwelzijn
 • cel Inspectie Dierenwelzijn, Cites en Consumptiegoederen
 • cel Controle doorvoer van afvalstoffen

Voor de POD Maatschappelijke Integratie:

 • dienst Activering
 • dienst Sociale Economie
 • dienst Grootstedenbeleid

Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer:

 • directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid:
  • dienst Erkenning en Audit van de rijscholen, de opleidingscentra voor beroepschauffeurs, de psychomedische centra voor diegenen die van het recht tot sturen vervallen zijn verklaard en van de
   omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot
  • directie Strategie en Regelgeving
  • dienst Inspectie
  • directie Controle op het wegvervoer
 • directoraat-generaal Maritiem Vervoer:
  • dienst Juridische aspecten en Bemanning binnenvaart
  • taakgroep Inspecties binnenvaart en pleziervaart
  • taakgroep "One stop" binnenschepen
  • taakgroep ADN
  • enig planning- en informatiecentrum
  • Binnenvaartloket Antwerpen
  • Binnenvaartloket Luik
  • directie Wetgeving
  • directie Veiligheid en Milieuvrijwaring
 • diensten van de voorzitter en ondersteuningsdiensten

Voor de FOD Financiën:

 •  aankoopcomités van de algemene administratie van de Patrimoniumdiensten

Belgisch interventie- en restitutiebureau (BIRB)