30 jan 2015 12:40

Overdracht van personeel van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering

Op voorstel van eerste minister Charles Michel en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse regering. 
Het ontwerp regelt de overdracht van het personeel van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering.

Op voorstel van eerste minister Charles Michel en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse regering. 

Het ontwerp regelt de overdracht van het personeel van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft beslist om met ingang van 1 januari 2015 zelf de dienst te verzekeren voor de registratie-, schenkings- en successierechten en het betrokken personeel van de FOD Financiën over te nemen. De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten heeft immers aan de gewesten het recht verleend om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen te bepalen van sommige belastingen, met name de gewestelijke belastingen. 

De federale staat verzekert gratis de dienst van deze belastingen voor rekening van de gewesten. De bijzondere wet voorziet echter ook dat de gewesten zelf kunnen beslissen om zelf de dienst van de gewestelijke belastingen te verzekeren. In dat geval wordt aan het betrokken gewest een dotatie gestort ten laste van de begroting van de FOD Financiën, op voorwaarde dat het gewest het personeel van de betrokken administraties overneemt. De dotatie stemt overeen met de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen die het gewest zelf zal verzekeren.