22 dec 2017 17:01

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om met ingang van 1 januari 2018 zelf in te staan voor de dienst van de onroerende voorheffing, zoals de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten het toestaat. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook als doel de overdracht van het betrokken personeel van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te organiseren.  

De medewerkers van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en –ondersteuning werden op 10 mei 2017, per dienstorder, uitgenodigd om te laten weten of zij wensten te worden overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met instemming van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden zo 42 agenten overgedragen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.