21 jun 2024 16:27

Overdracht van personeelsleden van Fedasil naar de FOD Binnenlandse Zaken - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van personeelsleden in dienst bij Fedasil naar de FOD Binnenlandse Zaken.

Bij het begrotingsconclaaf van 13 oktober 2023 werd voorzien in de overdracht van de exploitatie van het open Dublincentrum te Zaventem van Fedasil naar de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken tegen 1 juli 2024.

In dit kader bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit de nadere regels voor de overdracht van het personeel dat momenteel in dienst is binnen Fedasil naar de FOD Binnenlandse Zaken.

Het ontwerp wordt ter onderteking voorgelegd aan de Koning.