17 jul 2015 19:02

Overdracht van sommige opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt de overdracht goed van sommige van de opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het regeerakkoord voorziet in een optimalisering die onder meer de slagkracht van het beleid moet versterken en meer synergieën mogelijk moet maken op het vlak van het beheer van de instellingen van sociale zekerheid.

In het kader hiervan werd door de Beheerscomités van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) nagegaan in welke mate RSZ en DIBISS kunnen samengaan. Beide OISZ oefenen immers parallelle en equivalente basisactiviteiten en processen uit inzake de inning van bijdragen, de aangifte, de controle van de sociale zekerheidsaangiften en de inspectie.

Er wordt voorgesteld om de bevoegdheden van de DIBISS als volgt te verdelen:

  • De bevoegdheden van de DIBISS die betrekking hebben op de overzeese sociale zekerheid worden overgedragen aan de RSZ.
  • De bevoegdheden van de DIBISS betreffende de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de nevenactiviteiten worden overgedragen aan de RSZ.
  • De bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, met uitzondering van de bijdrage die wordt geïnd via de DmfAPPL, worden overgedragen van de DIBISS naar de RVP. De inningsactiviteiten  vallen onder de bevoegdheid van de RSZ.
  • De bevoegdheden van de DIBISS in verband met de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten worden overgedragen aan de RVP, behalve de bevoegdheden inzake de inning van de daarop betrekking hebbende bijdragen, deze worden overgedragen aan de RSZ.
  • De bevoegdheden van de DIBISS in verband met de aanvullende pensioenen van de tweede pijler voor de contractuelen van de plaatselijke sector worden overgedragen aan de RVP, zonder opgenomen te worden in de tweede pijler RVP, met uitzondering van de bevoegdheden inzake de inning van de daarop betrekking hebbende bijdragen, deze worden overgedragen aan de RSZ.
  • de bevoegdheden inzake kinderbijslag worden overgedragen aan het federaal agentschap voor kinderbijslag (Famifed).

Het operationeel personeel volgt de overgedragen bevoegdheden. Het ondersteunend personeel wordt overgedragen op basis van een verdeelsleutel tussen de drie OISZ (RSZ, RVP-PDOS en Famifed) in functie van het operationeel personeel dat door elk van de drie instellingen wordt overgenomen (percentage, relatie met de operationele diensten,…).

De drie algemene besturen van RSZ, RVP en FAMIFED zullen in een stuurgroep samen met de adjunct-administrateur-generaal van de DIBISS de dagelijkse leiding met mogelijks impact op de overnemende betrokken instellingen, bespreken. De opvolging van de overdracht van activiteiten zal gebeuren door een werkgroep. Deze werkgroep zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de voogdijministers en de betrokken administraties.