16 sep 2022 16:04

Overdracht van taken van het Bureau voor Normalisatie aan de FOD Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed om de taakverdeling tussen het Bureau voor Normalisatie (NBN) en de FOD Economie te herdefiniëren, en concepten en procedures te verduidelijken.

Het NBN organiseert de financiering van de door de collectieve centra uitgevoerde acties, die enerzijds gericht zijn op de ontwikkeling van technische kennis om relevantere normen op te stellen, en anderzijds op de bewustmaking en de voorlichting van kmo’s over normen en normalisatie. 

Deze procedure moet worden aangepast aan de middelen en bevoegdheden van het NBN. In de praktijk voert de FOD Economie namelijk de beoordeling en de wetenschappelijke controletaken uit die aan het NBN waren toevertrouwd.

Het ontwerp beoogt daarom:

  • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken formeel aan de FOD Economie over te dragen
  •  bepaalde begrippen te verduidelijken, met name wat betreft de uitgevoerde acties en de begunstigden

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.