22 jul 2015 18:07

Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.

De overeenkomst werd ondertekend in Brussel op 21 mei 2014 en heeft als doel een overdrachts- en mutualisatiemechanisme in te stellen voor de afwikkelingsbijdragen die door de deelnemende lidstaten naar het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds dienen te worden overgemaakt. Dit fonds wordt opgericht in het kader van de instelling van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen. De eerste overdracht geschiedt uiterlijk op 30 juni 2016 (of uiterlijk zes maanden na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst).

Gedurende een overgangsperiode van acht jaar zullen de bijdragen toegewezen worden aan nationale compartimenten binnen het Fonds. De kosten van een afwikkeling zullen in eerste instantie gedragen worden door het compartiment van de deelnemende lidstaat waar de instelling is gevestigd of over een vergunning beschikt. Indien de financiële middelen van dit compartiment niet volstaan, worden andere compartimenten aangesproken. Er kunnen ook buitengewone bijdragen geïnd worden. De afwikkelingsraad kan ook leningen of andere vormen van steun afsluiten. Het gebruik van de compartimenten wordt geleidelijk gemutualiseerd op zodanige wijze dat ze aan het einde van de overgangsperiode ophouden te bestaan.

Het vastgestelde streefbedrag van het Fonds bedraagt ten minste 1% van het bedrag van de gedekte deposito’s van alle instellingen waaraan in alle deelnemende lidstaten vergunning is verleend.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.