30 nov 2012 18:18

Overeenkomst met China om dubbele belasting te vermijden en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen te voorkomen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

De Overeenkomst tussen België en China moet dubbele belasting vermijden en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen voorkomen. Zoals de meeste gelijkaardige overeenkomsten die België gesloten heeft, komt de nieuwe overeenkomst sterk overeen met het OESO-modelverdrag. Ze kenmerkt zich door:

  • de plaats van uitvoering van een bouwwerk, constructie-, assemblage-, installatiewerkzaamheden of van werkzaamheden van toezicht daarop, is enkel een vaste inrichting indien de duur de 12 maanden overschrijdt
  • de maximumbronheffing voor dividenden wordt verlaagd van 10% naar 5% voor belangrijke deelnemingen, indien de uiteindelijke gerechtigde een vennootschap is (geen personenvennootschap) die, voor het tijdstip waarop de dividenden worden betaald, gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die de dividenden betaalt. In alle andere gevallen blijft de maximale bronheffing behouden op 10%. 
  • de inhouding aan de bron op interest wordt beperkt tot 10% van het brutobedrag 
  • voor royalty’s wordt de inhouding aan de bron beperkt tot 7% van het brutobedrag
  • België verleent vrijstelling van belasting voor inkomsten (geen roerende inkomsten) die volgens de overeenkomst in China zijn belast
  • wanneer een Belgische vennootschap dividenden van een vennootschap uit China verkrijgt die niet voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van het DBI-stelsel*, worden de dividenden toch vrijgesteld van de Belgische vennootschapsbelasting indien de Chinese vennootschap daadwerkelijk betrokken is bij de actieve uitoefening van een bedrijf in China
  • de overeenkomst omvat een regeling voor uitwisseling van inlichtingen tussen beide landen, waaronder ook inlichtingen in het bezit van banken of andere financiële instellingen
  • een overeenkomstsluitende staat kan elke persoon wiens belangrijkste doel erin bestaat om voordeel te halen uit de overeenkomst, de toekenning van belastingverminderingen en –vrijstellingen weigeren waarin de overeenkomst voorziet inzake roerende inkomsten

Het gaat om een gemengd verdrag dat ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen wordt voorgelegd. Ze vervangt de overeenkomst tussen België en China van 18 april 1985, gewijzigd door het aanvullend protocol van 27 november 1996.

*Brussel op 7 oktober 2009

*DBI=definitief belaste inkomsten