21 mrt 2013 18:00

Overeenkomst met Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen tussen België, Luxemburg, Nederland en Kosovo.

De overeenkomst regelt de terug- en overname door België, Nederland, Luxemburg en Kosovo van personen die zich illegaal op het grondgebied van een van die staten bevinden. Personen die niet of niet meer de geldende voorwaarden voor de binnenkomst en het verblijf vervullen, worden teruggenomen en personen die worden gerepatrieerd, worden doorgeleid. Het gaat zowel om de eigen onderdanen als de onderdanen van een derde staat of staatlozen, wanneer kan worden bewezen of aannemelijk gemaakt dat ze, komende van het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende staten, rechtstreeks het grondgebied van de verzoekende staat zijn binnengekomen. Ook de doorgeleiding van onderdanen van een derde staat of van staatlozen is mogelijk.

*Brussel, 12 mei 2012.