03 mrt 2023 16:01

Overeenkomst over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte.

De Europese Unie en Oekraïne hebben op 12 oktober 2021 een luchtvaartovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst heeft als doel een geleidelijke liberalisering van de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en Oekraïne tot stand te brengen, in ruil voor een geleidelijke overname van de communautaire verworvenheden inzake luchtvaart door Oekraïne.

Ze kadert in het stappenplan dat de Raad van de Europese Unie in juni 2005 heeft vastgelegd, om het externe beleid van de Europese Unie op het vlak van de burgerluchtvaart te ontwikkelen.

De overeenkomst biedt de mogelijkheid om hoge normen te hanteren op het vlak van de veiligheid, de beveiliging en het beheer van het luchtvaartverkeer. Bovendien laat ze ook toe om bepaalde communautaire regels toe te passen, vooral op het gebied van het milieu, de toegang tot de markt en de bescherming van consumenten. Deze harmonisatie zou bijgevolg eerlijke concurrentievoorwaarden in de hand moeten werken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.