23 apr 2004 17:00

Overeenkomst tussen België en Brazilië

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de aanvullende Overeenkomst (*) tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol (**).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de aanvullende Overeenkomst (*) tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol (**).

Voor de inwoners van België zijn de belangrijkste gevolgen van de aanvullende Overeenkomst de volgende: - de "branch tax", die door Brazilië wordt geheven op de nettowinst die een Belgische vennootschap verwezenlijkt met behulp van een vaste inrichting in Brazilië, wordt beperkt (10% in plaats van 15%; belasting beperkt tot de winst die wordt overgemaakt of gecrediteerd aan de Belgische hoofdzetel van de vennootschap); - betalingen die zijn verkregen voor het verlenen van technische bijstand en voor het leveren van technische diensten worden in Brazilië onderworpen aan een belasting die gelijk is aan 10% van het brutobedrag; - het tarief van de bronbelasting op royalty's die worden betaald voor het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk gaat van 25% naar 20%; - pensioenen die worden betaald ter uitvoering van de sociale wetgeving van Brazilië zijn belastbaar in Brazilië; - de bepalingen die de verrekening toestaan van een niet werkelijk geheven Braziliaanse belasting zijn gewijzigd (de verrekening wordt toegestaan overeenkomstig de Belgische wetgeving, met als enige afwijking dat het tarief van de Braziliaanse belasting - ook wanneer dat tarief gelijk is aan 0 - met 5% verhoogd wordt voor de berekening van het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting dat in België wordt toegekend); deze bepaling zal niet meer van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2013 (belastbaar tijdperk 2012); - de uitwisseling van inlichtingen wordt uitgebreid tot belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of ten behoeve van de twee overeenkomstsluitende Staten. (*) ondertekend te Brasilia op 20 november 2002. (**) ondertekend te Brasilia op 23 juni 1972.