02 jun 2006 16:13

Overeenkomst tussen België en Italië

Goedkeuring van de overeenkomst tussen België en Italië voor het vermijden van dubbele belasting

Goedkeuring van de overeenkomst tussen België en Italië voor het vermijden van dubbele belasting

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat het tweede aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, goedkeurt. Dat wijzigt de Overeenkomst tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. De Italiaanse Regering wenste dat Italië het uitsluitende recht zou hebben om belastingen te heffen op de lonen die ze betaalt aan personen die de Italiaanse nationaliteit hebben en die duurzaam in België verblijven. Het gaat in hoofdzaak om personen die de Italiaanse nationaliteit hebben en die al inwoner van België waren, voor ze in België diensten verleenden aan de Italiaanse Ambassade of aan een Italiaans Consulaat. De Overeenkomst van 29 april 1983 verleent aan België het recht om belastingen te heffen op die lonen. Maar overeenkomstig de Belgische wetgeving die toen van toepassing was, waren die lonen in België vrijgesteld van belasting. Die vrijstelling werd toegestaan op grond van wederkerigheid. Als gevolg van een recente wijziging van de Belgische wetgeving zijn die lonen echter belastbaar geworden in België. Gezien het geringe belang van de bedragen waarvan sprake, had de Belgische Regering er niets op tegen dat de lonen van de paar personen waar het om gaat verder belast werden in Italië in plaats van in België. De enige manier om tot dat resultaat te komen was door een tweede Protocol af te sluiten, dat de Overeenkomst van 29 april 1983 in die zin wijzigt. De bepaling van dat Protocol heeft een wederzijdse werking. Ze geldt in principe ook voor personen die de Belgische nationaliteit hebben en die al inwoner van Italië waren alvorens ze in Italië diensten verleenden aan de Belgische Ambassade of aan een Belgisch Consulaat (hun beloningen zijn uitsluitend belastbaar in België). Momenteel heeft de Belgische belastingadministratie echter geen kennis van dergelijk geval.