21 dec 2012 12:29

Overeenkomst tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst* tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting. 

Het protocol wijzigt artikel 25 van de overeenkomst dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden. De wijziging maakt de uitwisseling van bankgegevens uitdrukkelijk mogelijk. De uitwisseling van inlichtingen met Korea wordt aldus aangepast aan de laatste versie van het OESO-model. Het gaat om een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

De belangrijkste kenmerken van artikel 25 zijn:

  • De uitgewisselde inlichtingen zijn de inlichtingen die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst en de interne wetgeving inzake de beoogde belastingen.
  • De beoogde belastingen zijn alle belastingen, directe of indirecte, die de federale regering, de lokale overheden en de deelstaten heffen.
  • De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet die inlichtingen inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere staat.
  • De uitwisseling van inlichtingen wordt uitdrukkelijk uitgebreid tot inlichtingen die in het bezit zijn van banken. De Belgische belastingadministratie zal inlichtingen kunnen verkrijgen van in Korea gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Aangezien het een gemengd verdrag is, wordt het aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen voorgelegd.

Brussel, 8 maart 2010.

*met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 .