12 mrt 2015 11:45

Overeenkomst tussen België en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol* tot wijziging van de overeenkomst** tussen het Koninkrijk België en de staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting.

Dit protocol wijzigt artikel 26 van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden. Het aldus gewijzigde artikel 26 maakt de uitwisseling van bankgegevens uitdrukkelijk mogelijk. De uitwisseling van inlichtingen met Malta wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van de overeenkomstige bepaling van het OESO-model van belastingverdrag. Dergelijke aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

De belangrijkste kenmerken van artikel 26, zoals gewijzigd door het protocol, zijn de volgende:

  • de uitgewisselde inlichtingen zijn de inlichtingen die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst en van de interne wetgeving inzake de door artikel 26 beoogde belastingen
  • de beoogde Belgische belastingen zijn alle belastingen, directe of indirecte, die door de federale regering, evenals door de gefedereerde entiteiten of de lokale overheden, worden geheven
  • de staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet die inlichtingen inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere staat
  • de uitwisseling van inlichtingen wordt uitdrukkelijk uitgebreid tot inlichtingen die in het bezit zijn van banken; derhalve zal de Belgische belastingadministratie inlichtingen kunnen verkrijgen die in het bezit zijn van in Malta gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen

Het protocol wordt binnenkort aan de instemming van het federale Parlement voorgelegd.

Het protocol werd door de Interministeriële Conferentie van Buitenlands Beleid als een gemengd verdrag aangemerkt en moet derhalve ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* gedaan te Brussel op 19 januari 2010
** ondertekend te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993