09 mei 2008 15:45

Overeenkomst tussen België en Rwanda

Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden

Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet tot instemming met de overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden (Kigali, 16 april 2007).

De overeenkomst sluit aan bij het OESO-model.

Definitie van het begrip vaste inrichting:

  • de plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of
    installatiewerkzaamheden die zes maanden of langer duren 
  • werkzaamheden van toezicht erop wanneer de werkzaamheden zes maanden of langer duren
  • het verstrekken van diensten wanneer die werkzaamheden drie maanden of langer duren
  • het innen van premies of het verzekeren van risico's door een
    verzekeringsonderneming die over een niet-onafhankelijke vertegenwoordiger beschikt.

Dividenden

  • De inhouding aan de bron voor dividenden is beperkt tot 15% van het brutobedrag.
  • Er mag geen inhouding aan de bron gebeuren, wanneer de gerechtigde van de dividenden een vennootschap is die 12 maanden lang een onmiddellijke deelneming van 25% of meer heeft en de vennootschap die de dividenden betaalt geen bijzondere regeling geniet om de economische ontwikkeling te bevorderen (het gaat om specifieke regelingen in Rwanda).

Intresten en royalty's

De inhouding aan de bron voor interesten en royalty's is beperkt tot 10% van het brutobedrag, maar voor intresten gelden een aantal vrijstellingen.

Technische vergoedingen

De technische vergoedingen die een zelfstandige voor adviesverlening en technische en leidinggevende werkzaamheden ontvangt zijn belastbaar in de staat waar hij of zij de werkzaamheden verricht. Het maakt niet uit of dat gebeurt via een vaste inrichting die in de staat is gevestigd. Als de vaste inrichting niet aanwezig is mag de belasting niet meer bedragen dan 10% van het brutobedrag. De gerechtigde mag kiezen om onderworpen te worden aan de gewone belasting op het nettobedrag van de inkomsten. 

Vermogenswinst

Inkomsten die men verkrijgt door aandelen van een vennootschap te verkopen waarvan meer dan 50% van de waarde bestaat uit onroerende goederen, zijn belastbaar in de staat waar de onroerende goederen zijn gelegen. Er gelden een aantal uitzonderingen.

Andere inkomsten

Alle pensioenen zijn belastbaar in de staat waaruit ze afkomstig zijn. 

De staat die beloningen voor diensten bewezen in het kader van een akkoord over ontwikkelingssamenwerking betaalt, mag die inkomsten belasten. 

Vrijstellingen

België stelt de inkomsten die in Rwanda belastbaar zijn vrij, wanneer ze daar ook effectief belast zijn. België stelt de winst van vaste inrichtingen in Rwanda vrij als de belasting die Rwanda heeft geheven 15% of meer bedraagt van het nettobedrag. Wanneer aan die voorwaarde niet werd voldaan wegens bijzondere maatregelen om de economie te bevorderen, staat België de vrijstelling toch toe. Deze tijdelijke bepaling gaat gepaard met een antimisbruikbepaling.

Dividenden die een Belgische vennootschap verkrijgt van een Rwandese vennootschap genieten belastingvrijstelling als definitief belaste inkomsten binnen de voorwaarden van de wetgeving. Voor de Rwandese vennootschap die door een bijzondere regling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting geldt een bijzondere regeling die bepaalt dat de dividenden in België belastingvrijstelling genieten als definitief belaste inkomsten. De regeling geldt voor 10 jaar met mogelijke verlenging. De anti-misbruikbepaling die in het Protocol is opgenomen is ook hier van
toepassing.

De overeenkomst regelt verder de uitwisseling van inlichtingen en de invorderingsbijstand tussen de twee landen.