21 apr 2006 17:00

Overeenkomst tussen China en BLEU

BLEU sluit overeenkomst met China om wederzijdse investeringen te bevorderen en te beschermen

BLEU sluit overeenkomst met China om wederzijdse investeringen te bevorderen en te beschermen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met een overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China. Op 6 juni 2005 ondertekende de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, de overeenkomst namens de BLEU in Beijing. De overeenkomst wil de economische samenwerking tussen de betrokken landen versterken. Ze bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage.