28 nov 2003 16:00

Overeenkomst tussen de BLEU en Benin

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Benin, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Benin, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

Deze overeenkomst, die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening alsook de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage. (*) ondertekend te Brussel, op 18 mei 2001, tijdens de Conferentie van de minder ontwikkelde landen (MO-landen).