28 nov 2003 16:00

Ministerraad van 28 november 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 november 2003 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 november 2003 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Om te beginnen heeft de Eerste Minister het stabiliteitsprogramma voor België voor de periode 2004-2007 in de kijker gesteld. Traditiegetrouw maken de leden van de Europese Unie, vóór 1 december, hun stabiliteitsprogamma over aan de Europese Commissie. De Regering heeft, voor de raming van de economische groei, rekening gehouden met de cijfers van het Planbureau, die minder optimistisch zijn dan andere prognoses (bericht 13). De Eerste Minister heeft ook het gesloten akkoord over de dienstencheques vermeld. Het moet een soepel systeem worden, dat, na fiscale aftrek, aan de gebruikers ongeveer 4 euro/uur zou kosten. Dit systeem zou tegen 2005 bij benadering 25.000 bijkomende jobs moeten scheppen (bericht 14). Guy Verhofstadt sprak ook over de modernisering van het informaticasysteem voor Justitie (bericht 5), en de bepaling van het legercontingent (bericht 6). Guy Verhofstadt wees nog op de voorbereidingen getroffen ter herdenking van de tiende verjaardag van de Rwandese genocide (bericht 17). Tenslotte heeft hij bevestigd dat het Kernkabinet goed vorderde wat betreft de spreiding van geluidshinder van vliegtuigen. De Ministerraad heeft ook de volgende punten goedgekeurd: - de vraag tot vrijmaken van kredieten voor de vastlegging voor de toepassing Regedoc (die de dossiers op informaticadrager registreert) en van de toepassing Personeelsbeheer (bericht 2); - een voorontwerp van wet waardoor de evaluatieprocedure van het personeel van griffies en parketten van de hoven en rechtbanken voorlopig en gedeeltelijk wordt opgeheven, in afwachting van de vervanging van het systeem (bericht 3); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan (bericht 4); - de ordonnancering en de betaling van de uitgaven die aanrekenbaar zijn op de kredieten voorzien in het wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (bericht 7); - de verlenging van de 73 veiligheids- en preventiecontracten voor het jaar 2004 (bericht 8); - een ontwerp van ministerieel besluit over de oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie (bericht 9); - de verlenging van het contract voor de realisatie, het drukken en verzenden van "Fedra", een tijdschrift bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheid en voor een beperkt aantal externe doelgroepen (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde (bericht 11); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau (bericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2002 (bericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2004- 2008 (bericht 16); - de verlenging van de Belgische deelname aan de inzet van een Belgische C-130, ten voordele van de Verenigde Naties, tussen Amman International Airfield (Jordanië) en Irak (bericht 18); - de terbeschikkingstelling en de inzet van een helikopter type Alouette III aan boord van een Nederlands fregat in de West-Caribische Zee, dit in het kader van de operaties tegen de drugshandel (bericht 19); - een voorontwerp van wet tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Benin, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (bericht 20).