28 nov 2003 16:00

FOD Economie

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit (*) goed rond de oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit (*) goed rond de oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Dit ontwerp zet een punt achter de definitieve ontbinding van het Ministerie van Economische Zaken en meer bepaald de overdracht van het Bestuur Algemene Diensten naar de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Deze overdracht werd tijdelijk opgeheven in afwachting dat de directeurs van de stafdiensten zouden worden aangeduid. (*) tot uitvoering van artikel 1, derde lid van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, §2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.