22 okt 2004 17:00

Overeenkomst tussen de BLEU en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst (*) tussen de Belgisch- Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriya inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst (*) tussen de Belgisch- Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriya inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

De overeenkomst heeft als doel de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken. Ze bevat onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ook voorziet ze in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering, en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage. Ze bevat ook een clausule ter bescherming van milieu en arbeid. (*) ondertekend te Sirte op 15 februari 2004.