12 mrt 2015 11:50

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en Midden-Amerika

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds.

Deze associatieovereenkomst werd te Tegucigalpa (Honduras) ondertekend op 29 juni 2012. De overeenkomst legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de landen van Midden-Amerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama) anderzijds. De overeenkomst zal, eens van kracht, in de plaats komen van de raamovereenkomst inzake samenwerking die op 22 februari 1993 tussen de EEG en de landen van Midden-Amerika werd gesloten alsook van de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking die de EG op 15 december 2003 afsloot met de landen van Midden-Amerika.

De associatieovereenkomst bestaat uit drie pijlers: politieke dialoog, samenwerking en handel. Het luik politieke dialoog omvat alle aspecten en bevat als essentieel element de gebruikelijke politieke clausules. De samenwerking beoogt de versterking van de bi-regionale coöperatie op alle domeinen van gemeenschappelijk belang teneinde meer duurzame en evenwichtige sociale en economische ontwikkeling te bereiken in beide regio’s. Het handelsluik tenslotte voorziet in een substantiële verbetering van de markttoegang tot de markten van de EU en Midden-Amerika, een verbetering van het reglementair kader, de versterking van de regionale integratie en het nastreven van duurzame ontwikkeling.

De associatieovereenkomst is een verdrag met een gemengd karakter en heeft een onbepaalde duur en geldigheid. Voor de goede werking en uitvoering van de kaderovereenkomst wordt een associatieraad en een associatiecomité in het leven geroepen.