08 nov 2019 20:28

Overgang naar het elektronische platform voor kunstenaars Artist@Work

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overgang naar het elektronische platform Artist@Work regelt.

Het elektronische platform Artist@Work is officieel van start gegaan op 8 mei 2019. Het platform geeft kunstenaars de mogelijkheid de kunstenaarskaart aan te vragen en de prestaties geleverd in het kader van de kleine vergoedingsregeling online te registreren. Inmiddels zijn de oude dossiers met alle juiste gegevens in het platform ingevoerd, en is alles klaar om kunstenaars die nog in het papieren systeem zaten, te laten overschakelen naar het elektronische systeem. Het ontwerp maakt deze overgang naar het elektronische systeem mogelijk.

Er worden twee scenario's onderscheiden:

  • de kunstenaar heeft voor de lancering van platform een kaart en een papieren overzicht van de prestaties ontvangen: in dit geval kan deze persoon de prestaties vanaf 1 januari 2020 in het platform invoeren, en ziet zo definitief af van het gebruik van de papieren aangifte
  • de kunstenaar heeft na de lancering van het platform een papieren aanvraag ingediend, en een kaart en een papieren overzicht ontvangen: in dit geval moet deze persoon contact opnemen met de Commissie Kunstenaars met het verzoek tot machtiging om over te gaan naar het elektronisch prestatieoverzicht

Het ontwerp past ook de bewaartermijn van de gegevens aan om te voorkomen dat gegevens langer dan nodig worden bewaard.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002